De Benchmark is een kaartentool met gemeentecijfers over jeugdhulpgebruik en maatschappelijke indicatoren. De links hierboven verwijzen naar de beschikbare kaarten. Onder "Vergelijkingen" staan landkaarten naast elkaar, zodat de jeugdhulpindicator met de maatschappelijke indicatoren kan worden vergeleken. Klik op een gemeente om de exacte waarde weer te geven. Bekijk voor meer informatie over de cijfers de toelichting onder de kaart.

De eerste kaart toont per gemeente het percentage jongeren met jeugdhulp in natura (dus zonder PGB) ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in natura wordt direct vergoed  aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Het percentage is berekend door het aantal jongeren met jeugdhulpgebruik te delen door het totaal aantal jongeren tot 18 jaar in de gemeente (op peildatum 1-1-2023). De gegevens over de jongeren met jeugdhulp in natura zijn gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd, waarbij volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor de geleverde hulp en zorg.

*In deze figuur gaat het om voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.

De tweede kaart toont per gemeente het percentage personen van 12 tot 25 jaar die door de politie als verdachte van een misdrijf zijn geregistreerd. Tegen de personen die worden geregistreerd bestaat een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf.

De gegevens over verdachten zijn afkomstig uit de Basisvoorziening Informatie (BVI) van de politie. Personen die niet in BRP geregistreerd zijn, worden niet meegeteld in de relatieve aantallen. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan één keer is aangehouden, wordt slechts één keer meegeteld in het totaal aantal aangehouden verdachten.

*In deze figuur gaat het om de voorlopige situatie in 2022, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.