De Benchmark is een kaartentool met gemeentecijfers over jeugdhulpgebruik en maatschappelijke indicatoren. De links hierboven verwijzen naar de beschikbare kaarten. Onder "Vergelijkingen" staan landkaarten naast elkaar, zodat de jeugdhulpindicator met de maatschappelijke indicatoren kan worden vergeleken. Klik op een gemeente om de exacte waarde weer te geven. Bekijk voor meer informatie over de cijfers de toelichting onder de kaart.

De linkerkaart toont per gemeente het percentage jongeren met jeugdhulp in natura (dus zonder PGB) ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in natura wordt direct vergoed  aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Het percentage is berekend door het aantal jongeren met jeugdhulpgebruik te delen door het totaal aantal jongeren tot 18 jaar in de gemeente (op peildatum 1-1-2022). De gegevens over de jongeren met jeugdhulp in natura zijn gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd, waarbij volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor de geleverde hulp en zorg.

*In deze figuur gaat het om voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2022.

De rechterkaart toont per gemeente het percentage van de 0- tot 18-jarigen dat in een bijstandsgezin woont. Bij een bijstandsgezin gaat het om huishoudens in Nederland waarin ten minste één bewoner een bijstandsuitkering heeft op 31 december van het referentiejaar. Onder een bijstandsuitkering worden uitkeringen in het kader van de WWB (Wet werk en bijstand) en het BBZ (Besluit bijstandsverzekering zelfstandigen) verstaan.

In deze figuur gaat het over de situatie in 2021, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2022.