Gemiddeld 500 euro coronacompensatie voor ontvangers kinderopvangtoeslag

Jongeren en gezin | 08-06-2020 10:06

Tijdens de coronacrisis in het voorjaar van 2020 konden kinderen enige tijd niet naar de kinderopvang. Ouders ontvangen naar verwachting gemiddeld 500 euro compensatie voor het doorbetalen van de eigen bijdrage. In totaal komen ongeveer 570 duizend toeslagontvangers in aanmerking voor deze compensatie. Het aantal ouders met recht op kinderopvangtoeslag is in 2019 verder toegenomen tot 656 duizend. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over kinderopvang.

Via de kinderopvangtoeslag worden werkende ouders grotendeels gecompenseerd voor de declarabele kosten van de formele opvang van kinderen in een kindercentrum, of via een geregistreerd gastouderbureau.
Door de coronacrisis was de kinderopvang voor de meeste kinderen gesloten van 16 maart tot 11 mei 2020. Vanaf 11 mei mochten de opvanglocaties aangepast weer open, en vanaf 8 juni mogen ze weer volledig open. Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang in deze periode hebben doorbetaald, krijgen hiervoor volledige compensatie van het Rijk. Dat geldt ook voor ouders die  gebruik maakten van noodopvang, omdat zij een cruciaal beroep hebben. De compensatie bedraagt naar verwachting gemiddeld 500 euro per toeslagontvanger.

Gemiddeld 500 euro eigen bijdrage kinderopvang tijdens coronamaanden

Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang gedurende 12 weken in het voorjaar van 2020 ontvingen 570 duizend ouders gemiddeld ruim 1,3 duizend euro aan kinderopvangtoeslag. Hiermee werd 72 procent van hun declarabele opvangkosten vergoed. Ouders betaalden de resterende 28 procent van deze opvangkosten zelf. Dat komt neer op een bedrag van gemiddeld 500 euro, variërend van 390 euro voor ouders met 1 kind, tot 800 euro voor ouders met 3 of meer kinderen in de opvang.

Voor bijna 18 procent van de toeslagontvangers bedraagt de compensatie minder dan 100 euro. Bijna een kwart ontvangt een compensatie tussen de 200 en 400 euro. Ruim 27 procent ontvangt een compensatie van 600 euro of meer. Bijna de helft van de toeslagontvangers met 3 of meer kinderen in de opvang ontvangt een compensatie van meer dan 600 euro.

Aantal kinderen in formele kinderopvang nadert 1 miljoen

In 2019 ontvingen 656 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Het aantal kinderen in de formele kinderopvang steeg ten opzichte van 2018 met ruim 39 duizend tot bijna 986 duizend. Sinds 2014 is het aantal kinderen in de formele kinderopvang met bijna 231 duizend toegenomen. Deze groei is onder meer het gevolg van de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderdagverblijven, waardoor ouders ook toeslag ontvangen voor deze vorm van peuteropvang. Mits ze beiden werken, of een opleidings- of inburgeringstraject volgen. Ook de buitenschoolse opvang vangt steeds meer kinderen op. Ten opzichte van 2018 vingen de kindercentra ruim 28 duizend kinderen meer buiten schooltijd op. Het aantal kinderen dat buitenschools door erkende gastouders wordt opgevangen is juist gedaald ten opzichte van 2018.

Ouderbijdrage in 2019 gemiddeld 1 800 euro

In 2019 bedroegen de declarabele kosten aan kinderopvang per toeslagontvanger 6,5 duizend euro, 500 euro meer dan in 2018. Hiervan werd gemiddeld 73 procent vergoed door de kinderopvangtoeslag (4,7 duizend euro). Voor het eerst keerde de Belastingdienst meer dan 3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit. Zelf betaalden ouders de resterende 27 procent van de declarabele opvangkosten. In 2015 betaalden ouders gemiddeld nog 38 procent van de opvangkosten zelf.

Aantal kinderen in opvang bepaalt eigen bijdrage

De hoogte van de toeslag die ouders ontvangen, en de betaalde eigen bijdrage, zijn onder meer afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang. Ouders met 1 kind in de opvang ontvingen in 2019 gemiddeld 3,1 duizend euro kinderopvangtoeslag, en betaalden een eigen bijdrage van 1,3 duizend euro (29 procent van de totale opvangkosten). Ouders met 3 of meer kinderen betaalden zelf gemiddeld 3 duizend euro, wat neer komt op 25 procent van de totale kosten.