De wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) gaat uit van financiering van formele kinderopvang door ouders, werkgevers en de overheid. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage worden vanaf 2007 door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat zowel de aanvrager als de eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding volgen of aan een inburgerings-of re-integratietraject meedoen. De toeslag wordt doorgaans aangevraagd door één ouder per gezin.

De gegevens over 2018 en 2019 zijn gebaseerd op voorlopig toegekende toeslagen. De Belastingdienst kan de uitgekeerde toeslag nog bijstellen bijvoorbeeld bij de definitieve vaststelling van het inkomen. Voor eerdere verslagjaren betreft het definitieve gegevens, waarvoor geldt dat deze bijstellingen zijn verwerkt.