Formele kinderopvang

Onder formele opvang wordt verstaan:

dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;

buitenschoolse opvang – zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties – voor basisschoolkinderen;

opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau.
De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele en bij de gemeente geregistreerde kinderopvang. Informele opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Peuterspeelzalen of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen ook niet onder deze wet.