Minder jongeren onder toezicht, meer onder voogdij

Jongeren en gezin | 29-04-2016 15:04

Eind 2015 waren 31 duizend jongeren deels aan het ouderlijk gezag onttrokken door ondertoezichtstelling of voogdij. Het aantal ondertoezichtstellingen neemt de laatste jaren af, terwijl er steeds meer jongeren onder voogdij staan.

De jeugdbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling wordt de laatste jaren minder toegepast. Op 31 december 2015 stonden ruim 21 duizend jongeren tot 18 jaar onder toezicht. In 2009 ging het nog om 33 duizend jongeren. De cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar, omdat in 2015 voor het eerst ook voorlopige en tijdelijke voogdijmaatregelen en voorlopige ondertoezichtstellingen zijn meegeteld.

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt. Het kind kan thuis blijven wonen, waarbij een gezinsvoogd toezicht houdt. Ook kan het kind in een pleeggezin of instelling worden geplaatst.

Voogdij stijgt

Het aantal kinderen onder voogdij vertoont een stijgende lijn: eind 2015 waren het er ruim 9 duizend, bijna twee keer zo veel als tien jaar geleden. Kinderen komen onder voogdij als de ouders de verzorging of opvoeding niet aankunnen, of het kind ernstig verwaarlozen of mishandelen. Het kind wordt dan uit huis geplaatst. De zwaardere jeugdbeschermingsmaatregel voogdij komt minder voor dan ondertoezichtstelling, in 2015 bij drie op de duizend jongeren in de jeugdbescherming, maar de aantallen nemen wel jaarlijks toe.

Vaker jeugdbescherming onder niet-westerse herkomstgroepen

Op elke duizend jongeren in Nederland stonden in 2015 6 onder toezicht en 3 onder voogdij. Bij de kinderen met een niet-westerse herkomst waren deze aandelen het hoogst, met 9 respectievelijk ruim 4 op de duizend. Beide jeugdbeschermingsmaatregelen kwamen het meest voor bij 12- tot 18-jarigen, van wie er bijna 8 op de duizend onder toezicht stonden en 4 op de duizend onder voogdij.

Regionale verschillen

Het percentage jongeren dat jeugdbescherming krijgt, verschilt per regio. Het is het hoogst in Limburg, de regio-Rotterdam en het noorden van Nederland. Daar staan meer dan 10 op de duizend jongeren onder toezicht of voogdij.

Kaart die laat zien dat er regionale verschillen bestaan in aandelen jongeren onder toezicht of voogdij.