Aantal minderjarigen in allochtoon huishouden neemt toe

Jongeren en gezin | 11-10-2013 13:10

Het aantal minderjarigen dat opgroeit in een allochtoon huishouden, nam de afgelopen tien jaren met 70 duizend toe tot ruim 1 miljoen in 2012. Vooral het aantal minderjarigen met Marokkaanse en Poolse ouders nam toe. Dit is een gevolg van respectievelijk Marokkaanse ouders die in Nederland kinderen kregen en arbeids- en gezinsmigratie.

Toename aantal minderjarigen in niet-westers huishouden

In 2012 telde Nederland ruim 1 miljoen jongeren van 0 tot 18 jaar die in een allochtoon huishouden opgroeiden. Dit is 30 procent van alle 0- tot 18-jarigen. Het totaal aantal minderjarigen daalde in de periode 2002-2012 met bijna 100 duizend. Het aantal kinderen dat opgroeide in een huishouden met twee autochtone ouders, daalde met bijna 168 duizend ten opzichte van 2002. Daarentegen nam het aantal minderjarigen in niet-westers allochtone huishoudens met ruim 60 duizend toe, gelijk verdeeld over huishoudens met één respectievelijk twee allochtone ouders. Het aantal kinderen in westers allochtone huishoudens en in gemengde huishoudens (één niet-westers en één westers allochtone ouder) nam licht toe.

Ontwikkeling van het aantal minderjarige kinderen naar herkomst van de ouders, 2002-2012

Sterke stijging aantal minderjarigen in Marokkaanse en Poolse huishoudens

De toename van het aantal 0- tot 18-jarigen die opgroeiden in een niet-westers allochtoon huishouden, is vooral het gevolg van kinderen die geboren werden in Turkse en Marokkaanse huishoudens. De toename van kinderen in westers allochtone huishoudens is vooral toe te schrijven aan een toename van het aantal minderjarige kinderen in Poolse en Russische gezinnen. Dit is een afspiegeling van de arbeids- en gezinsmigratie van de afgelopen jaren. Daarentegen nam onder meer het aantal minderjarigen met Nederlands-Indonesische ouders af. Ook nam het aantal minderjarige kinderen met, veelal tweede generatie, Belgische of Duitse ouders af.

Ontwikkeling aantal minderjarige kinderen in allochtoon huishouden naar herkomst ouders, 2002-2012

Kwart niet-westers allochtone 0- tot 18-jarigen groeit op met één ouder

In 2012 groeiden bijna 489 duizend minderjarige kinderen op in een eenouderhuishouden. Dat zijn er 72 duizend meer dan in 2002. Vooral onder kinderen in autochtone huishoudens was de stijging met 20 procent aanzienlijk. Het aantal kinderen in allochtone eenouderhuishoudens steeg met 13 procent. Kinderen in een niet-westers allochtoon huishouden groeien naar verhouding vaak op met maar één ouder. In 2012 gold dit voor bijna een kwart van deze jongeren, bijna het dubbele van het aandeel autochtone minderjarigen dat opgroeit in een eenouderhuishouden.

Aandeel minderjarige kinderen in eenoudergezin naar herkomst ouders, 2002-2012