Aandeel zelfgerapporteerde jeugdige daders neemt af

Veiligheid en justitie | 24-10-2011 13:10

Bijna 4 op de 10 de strafrechtelijk minderjarige jongeren geeft in 2010 aan zich schuldig te hebben gemaakt aan een of meerdere delicten. Dit is minder dan in 2005. Met name het aandeel zelfgerapporteerde daders van vermogenscriminaliteit is gedaald. Daarnaast geldt de afname vooral voor de 12- en 13-jarigen.

Afname met name in daders van vermogensdelicten

In 2010 zei 38 procent van de 12- tot 18-jarigen dat ze zich in de voorafgaande 12 maanden schuldig hebben gemaakt aan een of meerdere delicten. Daarbij gaat het vooral om gewelds- en vermogensdelicten en in mindere mate om vernielingen. Het aandeel jeugdige zelfgerapporteerde daders ligt 3 procentpunten lager dan in 2005. Vooral het aandeel dat zich schuldig heeft gemaakt aan vermogensdelicten nam af (5 procentpunten).

Zelfgerapporteerde daders (12 tot 18 jaar) naar delict

Zelfgerapporteerde daders (12 tot 18 jaar) naar delict

Zowel minder jongens als meisjes plegen vermogensdelicten

In 2010 was het aandeel zelfgerapporteerde daders onder jongens anderhalf keer zo groot als onder meisjes. Het type delict dat jongens en meisjes vooral zeggen te plegen is echter gelijk.

Vergeleken met 2005 is zowel bij de jongens als bij de meisjes het aandeel dat zegt een of meerdere vermogensdelicten te hebben gepleegd gedaald. Daarnaast nam onder meisjes het aandeel zelfgerapporteerde daders van geweldscriminaliteit af.

Zelfgerapporteerde daders (12 tot 18 jaar) naar delict en geslacht

Zelfgerapporteerde daders (12 tot 18 jaar) naar delict en geslacht

Afname zelfgerapporteerd daderschap vooral onder 12- en 13-jarigen

Het aandeel jongeren dat zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan een of meerdere delicten neemt toe met de leeftijd. Van 17 procent onder de 10- en 11-jarigen naar 43 procent onder de 16- en 17-jarigen. Vergeleken met 2005 is de zelfgerapporteerde daderschap vooral onder de 12- en 13-jarigen gedaald, waarbij het bij deze leeftijdsgroep met name om een afname van geweldsdelicten gaat. Onder de 10- en 11-jarigen en onder de 14- en 15-jarigen nam alleen het aantal zelfgerapporteerde daders van vermogensdelicten af.

Zelfgerapporteerde daders (12 tot 18 jaar) naar leeftijd

Zelfgerapporteerde daders (12 tot 18 jaar) naar leeftijd