Ontwikkeling zelfgerapporteerd daderschap 2005-2010

Het betreft hier een vergelijking van percentages uit twee steekproeven, één uit 2005 en één uit 2010, waarbij wel eenzelfde methode is gehanteerd voor steekproeftrekking, dataverzameling en -afname.
In de figuren wordt met een * aangegeven welke verschillen tussen beide metingen statistisch significant zijn (p<0,05).