Nader onderzoek relatie jeugdhulpgebruik en schoolverzuim bij gemeenten

Nader onderzoek | 31-10-2016 00:10

Het Ministerie van VWS wil weten of er een relatie is –en zo ja, welke- tussen ongeoorloofd schoolverzuim en gemeenten met een hoog jeugdhulpgebruik. Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de invloed die gemeenten wellicht kunnen hebben op ongeoorloofd verzuim door te sturen op het gebruik van jeugdhulp. Het Ministerie heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Bij vier gemeenten met een relatief hoog jeugdhulpgebruik (verblijfs-/daghulp, ambulante hulp, jeugdbescherming en -reclassering) heeft een deels kwantitatieve en deels kwalitatieve analyse plaatsgevonden. De uitkomsten zijn geanalyseerd in samenhang, en omgezet in conclusies en aanbevelingen.