Complexe vraagstukken eenvoudig monitoren

Gerelateerd onderzoek | 23-06-2020 15:06

Een ervaren gebrek aan grip op het sociale domein, verleidt gemeenten tot het nemen van meer bureaucratische beheersmaatregelen met meer en gedetailleerdere verantwoordingsvragen en een toename van de administratieve last tot gevolg. Tegelijkertijd biedt al die verstrekte
verantwoordingsinformatie nog steeds geen antwoord op de vraag: doen we in de jeugdhulp de juiste dingen? Onlangs voerden we in opdracht van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen een onderzoek uit naar de vraag hoe we kunnen monitoren of we binnen de jeugdhulp de juiste dingen doen voor kinderen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel geweld. De inzichten die dat opleverde zijn breed toepasbaar in de jeugdsector. In dit artikel schetsen we eenvoudige manieren van monitoring die recht doen aan de complexiteit van de jeugdsector, die tot minder administratieve last leiden en die bijdragen aan het beantwoorden van de vraag: doen we de juiste dingen?