Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Jongeren en gezin | 05-11-2014 16:11

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot 20-jarigen in ons land wonen. Vooral het aantal 10- tot 15-jarigen neemt sterk af ten opzichte van 2014. Volgens de regionale prognose van het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) zal het aantal tieners toenemen in een groot deel van de Randstad, terwijl de grootste afname wordt verwacht voor enkele regio’s aan de rand van ons land.

Vooral afname aantal 10- tot 15-jarigen

Volgens de meest recente bevolkingsprognose daalt het aantal 10- tot 20-jarigen in Nederland naar minder dan 1,9 miljoen in 2025.  Deze afname is in grote lijnen een afspiegeling van de daling in het aantal geboorten sinds de millenniumwisseling. De daling volgt op een periode waarin, na een toename vanaf midden jaren negentig, het aantal tieners in ons land lange tijd op ongeveer 2 miljoen bleef steken. De verwachting is dat het aantal 10- tot 15-jarigen zal dalen van ruim 1 miljoen naar 904 duizend. Dit komt neer op een afname van 11 procent. De verwachte daling onder 15- tot 20-jarigen is met bijna 5 procent aanzienlijk minder. Hun aantal neemt af van 995 duizend in 2014 naar 947 duizend in 2025.   

Aantal tieners (inclusief prognose)

Van alle 10- tot 20-jarigen volgen er in schooljaar 2013/’14 bijna 974 duizend voortgezet onderwijs. De verwachte krimp van het aantal tieners zal, net als de afname van het aantal basisschoolleerlingen, het komende decennium de nodige effecten hebben op diverse maatschappelijke facetten van de jeugd, waaronder onderwijsdeelname.

Afname in grote delen van ons land, toename in Randstad

Bijna alle gebieden in Nederland krijgen te maken met de verwachte daling in het aantal tieners tot 2025. De grootste daling vindt plaats in de kop van Noord-Holland, De Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en omgeving en Zuid-Limburg. Alleen in een vijftal Randstedelijke regio’s wordt nog een groei van het aantal tieners verwacht, namelijk in de agglomeratie Den Haag, Groot-Amsterdam, agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Delft en het Westland. In Utrecht en de agglomeratie Rotterdam wordt een daling van het aantal tieners verwacht.

De verschillen tussen regio’s in de ontwikkeling van het aantal tieners hebben vooral te maken met verschillen in het aantal geboortes per regio. Naarmate regio’s sterker vergrijsd zijn, neemt het aantal geboortes uiteraard af.  Daarnaast spelen verhuizingen van jongeren naar studentensteden een rol. Deze regionale verschillen in het verwachte aantal tieners zal de komende jaren op regionaal niveau gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit van onder meer vervolgopleidingen, sport- en recreatievoorzieningen.

Ontwikkeling aantal tieners per COROP-gebied, 2014 - 2025

In september publiceerde het CBS dat er 264 gemeenten zijn waar op 1 januari 2014 meer dan de helft van de volwassenen ouder is dan 50 jaar. Deze gemeenten zijn vooral te vinden in Noord-Holland boven Amsterdam, Friesland, Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Twente, Zuid-Limburg, het zuiden van Noord-Brabant en Zeeland.