Bevolkingsstatistiek

Doel

De Bevolkingsstatistiek geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking op 1 januari. Tevens geeft de statistiek informatie over de veranderingen die van jaar op jaar optreden in de omvang en samenstelling van de bevolking, door geboorte, sterfte en migratie.

Doelpopulatie

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Deze gegevens hebben betrekking op alle personen die in de GBA zijn opgenomen (de 'de jure' bevolking). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente). Personen die 'de jure' tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in de basisadministratie van de gemeente Den Haag.

Statistische eenheid

Personen

Aanvang onderzoek

De bevolkingsstatistiek bestaat sinds 1899, toen de eerste volkstelling werd gehouden. Vanaf 1950 zijn er complete tijdreeksen voor diverse onderwerpen op StatLine beschikbaar. Vanaf 1995 is de bevolkingsstatistiek gebaseerd op de GBA. De onderzoeksbeschrijving heeft betrekking op de GBA-gegevens.

Frequentie

Jaarlijks, voorlopige (over de bevolkingsontwikkeling) en definitieve cijfers

Publicatiestrategie

Cijfers over bevolkingsontwikkeling:

In februari of maart worden van de belangrijkste onderwerpen voorlopige cijfers over het voorgaande kalenderjaar gepubliceerd. In september of oktober worden de voorlopige cijfers vervangen door definitieve cijfers.

Cijfers over bevolkingsomvang:

In februari of maart worden van de belangrijkste onderwerpen definitieve cijfers per 1 januari van het huidige kalenderjaar gepubliceerd.

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Waarnemingsmethode

Elektronische gegevensverstrekking door gemeenten

Berichtgevers

Gemeenten

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria. In geval van onvolledigheid worden ontbrekende gegevens geïmputeerd.

Weging

Niet van toepassing

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS ontvangt is niet in alle gevallen volledig. In die gevallen maakt het CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.