Scholierenonderzoek Jeugdmonitor Caribisch Nederland (CNJM)

Jongeren en gezin | 06-05-2021 15:05

Wat behelst het onderzoek

Doel
Informatie verzamelen over de leefsituatie van jongeren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius (Caribisch Nederland).

Doelpopulatie
Alle scholieren in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die op 30 september 2020 jonger waren dan 18 jaar en op het moment van het ontvangen van de leerlingenlijsten door het CBS bij de scholen stonden ingeschreven.

Statistische eenheid
Personen.

Aanvang onderzoek
2020.

Frequentie
Het onderzoek vond in 2020 voor het eerst plaats en zal in 2024 worden herhaald. De gegevens die gepubliceerd worden, worden gepresenteerd als jaarcijfer van het jaar waarin het onderzoek is uitgevoerd.

Publicatiestrategie
De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitieve cijfers.  

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek
Leerlingenlijsten die door de scholen werden aangeleverd zijn omgevormd tot een populatiekader. Vervolgens is dit kader gereduceerd tot een steekproefkader, door alleen leerlingen die tot de doelpopulatie behoren te selecteren (geboren op of na 1 oktober 2002). Deze scholieren zijn vervolgens integraal benaderd.

Waarnemingsmethode
Er is een elektronische webenquête ontwikkeld door het CBS, die door de leerlingen op school via internet kon worden ingevuld. De vragenlijst is in vier talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento.

Berichtgevers
Scholieren jonger dan 18 jaar in het voortgezet onderwijs of mbo.

Steekproefomvang
De leerlingen worden integraal waargenomen. In totaal zijn 1 590 scholieren benaderd, waarvan 1 272 op Bonaire, 100 op Saba en 218 op Sint Eustatius.

Controle- en correctiemethoden
Voor dit onderzoek wordt de gebruikelijke plausibiliteitscontrole uitgevoerd, waarbij op interne consistenties en volledigheid wordt gecontroleerd.

Weging
Voor Bonaire is een weegmodel ontwikkeld waarbij gewogen is naar geslacht en leeftijd. Op Saba was de non-respons dermate laag dat de schattingen op basis van de respons zonder weging te extrapoleren zijn naar de populatie. Daarom kregen voor Saba alle respondenten een gewicht van één. Voor Statia geldt dat de non-respons dusdanig groot en selectief was dat het niet zinvol was een weging uit te voeren. Daarom kreeg elke respondent op Statia een gewicht van nul.

 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid
Bij de interpretatie van de uitkomsten moet men er rekening mee houden dat de uitkomsten van het scholierenonderzoek een onnauwkeurigheidsmarge hebben. De grootte daarvan is mede afhankelijk van het aantal personen in de onderscheiden categorieën waar de uitkomsten betrekking op hebben. Met behulp van standaardfouten kunnen betrouwbaarheidsmarges rond de cijfers worden bepaald. In de StatLine-tabellen zijn de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergeven.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid
Het scholierenonderzoek Caribisch Nederland is in 2020 voor het eerst door het CBS uitgevoerd en daarmee nog niet vergelijkbaar in de tijd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie
Om een goede respons te garanderen zijn scholen benaderd om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Daarnaast zijn de scholieren en de ouders van de scholieren voor de start van het veldwerk met een brief geïnformeerd over het onderzoek. Ook is een persbericht uitgegeven dat via radio en televisie is gecommuniceerd. Tot slot is ook op Facebook aandacht aan het onderzoek besteed en om de medewerking gevraagd van de ouders en leerlingen.

Vanwege corona was het voor CBS-medewerkers niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn op de scholen om instructies te geven. Daarom is op kantoor Bonaire een instructievideo opgenomen voor de leerlingen. Deze video konden de docenten voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst tonen aan de leerlingen. Daarnaast is er ook een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor de unitdirecteurs van de scholen waar het proces door het CBS is uitgelegd en zijn de leraren via email geïnstrueerd.