Onderwijsstatistieken

Wat behelst het onderzoek

Doelpopulatie

Deelname Primair onderwijs

De gegevens over het aantal leerlingen in het primair onderwijs zijn gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De peildatum is 1 oktober van het schooljaar; de gegevens over bijvoorbeeld het schooljaar 2005/'06 hebben betrekking op de situatie op 1 oktober 2005.

Voortgezet onderwijs

De gegevens over het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf het schooljaar 2003/’04 zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand VO van de IB-Groep (BRONVO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar; de gegevens over bijvoorbeeld het schooljaar 2005/'06 hebben betrekking op de situatie op 1 oktober 2005. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Vanaf het schooljaar 2003/’04 bevat deze publicatie enkel gegevens over het aantal leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs dat wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het voortgezet algemeen volwassenen-onderwijs (vavo) en het onderwijs gesubsidieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zijn dus buiten beschouwing gelaten. Ook het praktijkonderwijs is niet in de cijfers opgenomen, omdat maar een deel hiervan in het onderwijsnummerbestand VO is opgenomen.

De gegevens over het aantal geslaagden in het voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op het examenresultatenregister (ERR) van de inspectie van het onderwijs, verzameld door de Informatie Beheergroep (IB-Groep). Dit register bevat de examengegevens van circa 95 procent van de totale groep eindexamenkandidaten. De gegevens over de geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van een schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Deze publicatie bevat enkel gegevens over het aantal geslaagden in het voltijd voortgezet onderwijs dat wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het onderwijs gesubsidieerd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zijn dus buiten beschouwing gelaten.

Het aantal geslaagden betreft het aantal geslaagden voor de reguliere eindexamens. Leerlingen die zich hebben teruggetrokken en staatsexamenkandidaten zijn buiten beschouwing gelaten.  Vanaf het schooljaar 2003/'04 ontbreken van enkele scholen, of onderdelen daarvan, het aantal geslaagde leerlingen.

Middelbaar beroepsonderwijs

De gegevens over het aantal leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs vanaf het schooljaar 2005/’06 zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand BO van de IB-Groep (BRONBO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar; de gegevens over bijvoorbeeld het schooljaar 2005/'06 hebben betrekking op de situatie op 1 oktober 2005. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Vanaf het schooljaar 2005/’06 bevat deze publicatie enkel gegevens over het aantal leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs dat wordt gesubsidieerd door de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Tot en met het schooljaar 2004/’05 zijn de gegevens over het aantal geslaagden in het middelbaar beroepsonderwijs gebaseerd op jaarlijkse tellingen van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze gegevens hebben betrekking op leerlingen aan reguliere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens over geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van het schooljaar. 

Het middelbaar beroepsonderwijs is een samentelling van de beroepsopleidende leerweg (voltijd- en deeltijdonderwijs) en de beroepsbegeleidende leerweg.

Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

De gegevens over het aantal ingeschrevenen in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op uitkomsten van het 'Project één cijfer Hoger Onderwijs'. In dit project werken het CBS, de IB-groep, de HBO-raad, de VSNU, Cfi en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde bronbestanden gebruik te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een gecoördineerde telling te komen. Essentieel is dat genoemde instanties dezelfde afslag van het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) hanteren. In onderling overleg zijn daaraan een aantal kenmerken toegevoegd. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Deze publicatie bevat gegevens over het aantal ingeschrevenen aan de bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs en ingeschrevenen aan de bekostigde instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. In het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs loopt het opleidingsjaar van 1 oktober tot en met 30 september.

De gegevens over het aantal geslaagden in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op uitkomsten van het 'Project één cijfer Hoger Onderwijs'. In dit project werken het CBS, de IB-groep, de HBO-raad, de VSNU, Cfi en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde bronbestanden gebruik te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een gecoördineerde telling te komen. Essentieel is dat genoemde instanties dezelfde afslag van het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) hanteren. In onderling overleg zijn daaraan een aantal kenmerken toegevoegd. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Deze publicatie bevat gegevens over het aantal geslaagden aan de bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs en geslaagden aan de bekostigde instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. Geslaagden zijn mensen die met goed gevolg een afsluitend examen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo) hebben afgelegd. Bij het hbo gaat het daarbij om degenen die een opleiding 'oude stijl', een bacheloropleiding of een vervolgopleiding succesvol hebben voltooid. Bij het wo gaat het daarbij om ingeschrevenen die met goed gevolg hun bachelor-, master-, doctoraal-, of beroepsdiploma hebben behaald. Bij de telling van geslaagden in het hbo en het wo worden alle geslaagden in het betreffende opleidingsjaar geteld. In het ho en het wo loopt het opleidingsjaar van 1 oktober tot en met 30 september.

Statistische eenheid

Personen.

Hoe wordt het uitgevoerd

De gegevens over leerlingen en studenten zijn gedeeltelijk gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeeltelijk op eigen tellingen van het CBS.

Soort onderzoek

Tellingen op basis van registraties.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 1990 is het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs gebaseerd op uitkomsten van het 'Project ééncijfer Hoger Onderwijs'. In dit project werken het CBS, de IB-groep, de HBO-raad, de VSNU, Cfi en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde bronbestanden gebruik te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een gecoördineerde telling te komen. Essentieel is dat genoemde instanties dezelfde afslag van het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) hanteren. In onderling overleg zijn daaraan een aantal kenmerken toegevoegd.