Halt Nederland

Doel

Statistische beschrijving van jongeren die naar Bureau Halt verwezen zijn en de kenmerken van de delicten waarvoor ze naar Bureau Halt verwezen zijn.

Doelpopulatie

Jongeren die naar Bureau Halt verwezen zijn voor het plegen van lichte vormen van criminaliteit, de zogenaamde Halt-jongeren.

Berichtgevers

Halt Nederland.

Statistische eenheid

Het aantal Halt-jongeren in absolute aantallen en het aantal Halt-jongeren per 10 000 mensen uit de betreffende bevolkingsgroep.

Frequentie

Jaarlijks.

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

De gegevens voor deze statistiek komen uit het registratiesysteem van Halt Nederland (AuraH). Jaarlijks wordt een extractie uit AuraH aan het CBS geleverd. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn aangehouden voor lichte vormen van criminaliteit, krijgen de keus: naar justitie of verwezen worden naar Halt. Via een Halt-procedure kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met Justitie. AuraH bevat naast gegevens over de gepleegde delicten en de daarbij horende afdoeningen ook persoonskenmerken van alle Halt-jongeren. Aan de hand van deze persoonskenmerken neemt het CBS de gegevens uit AuraH op in het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).

Op basis van de gegevens in het SSB wordt de herkomstgroepering (onderscheid naar autochtonen en allochtonen eerste of tweede generatie) vastgesteld. Ook geslacht en leeftijd worden op basis van informatie uit het SSB vastgesteld. In de toekomst wordt het onderzoek uitgebreid met aanvullende persoonskenmerken zoals huishoudtype, het hebben van werk of een uitkering, gegevens over de woonbuurt etc. 
Vanwege het onthullingsrisico worden op StatLine alleen gegevens over Halt-jongeren gepubliceerd als de betreffende bevolkingsgroep groter is dan 50 en het aantal Halt-jongeren in die groep groter of gelijk is aan 10.

Alleen personen die voorkomen in de gemeentelijke basis administratie (GBA), zijn meegenomen in de analyse. Het peilmoment in deze statistiek is de laatste vrijdag van september in het betreffende verslagjaar. Hierdoor kunnen gegevens afwijken van andere publicaties.