Gezondheidsenquête vanaf 2014

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een zo volledig mogelijk overzicht geven van (ontwikkelingen in) de gezondheid, de medische contacten, de leefstijl en het preventieve gedrag van de bevolking in Nederland.

Doelpopulatie

Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

Statistische eenheid

Personen

Aanvang onderzoek

Sinds 1981 wordt door CBS een doorlopende Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Informatie over deze eerder versies van het onderzoek vindt u hier:

Gezondheidsenquête 1981-1996 en POLS-Gezondheid 1997-2009 (CBS)

Gezondheidsenquête 2010-2013 (CBS)

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef van personen, getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP) . De steekproef wordt verspreid over de maanden van het jaar.

Waarnemingsmethode

De Gezondheidsenquête wordt per 2014 in het volgende "mixed-mode" design uitgevoerd. Eerst worden steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd voor een ‘face-to-face’ interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Omdat enkele vragenblokken nogal persoonlijk van aard zijn, kunnen CAPI-respondenten die vragen zelf invullen (CASI – Computer Assisted Self Interviewing).

Zie ook: Vragenlijsten Gezondheidsenquête vanaf 2014 (CBS)

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens. Bij respondenten jonger dan 12 jaar worden de enquêtevragen beantwoord door een ouder of verzorger.

Steekproefomvang

Jaarlijks wordt een bruto steekproef van ruim 15 duizend personen benaderd. Met een respons van 60-65 procent levert dit een netto steekproef op van ongeveer 9500 personen.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt jaarlijks uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de netto steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen, vermogen en enquêteseizoen. Voor meer details zie de nota Weging Gezondheidsenquête 2014 (CBS).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. Met behulp van standaardfouten kunnen betrouwbaarheidsmarges rond de cijfers worden bepaald. In de StatLinetabellen worden de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergeven. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval rond een cijfer loopt van ‘cijfer minus 1,96*standaardfout’ tot ‘cijfer plus 1,96*standaardfout’.

Indien het aantal respondenten voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 100, dan worden geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Bij de vergelijking van de uitkomsten vanaf 2014 met die over de periode tot en met 2013 dient enige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Tussen 2013 en 2014 hebben er enkele forse veranderingen plaatsgevonden bij de Gezondheidsenquête.

Tot en met 2013 bestond de enquête uit twee onderzoeksdelen. Vanaf 2014 bestaat het onderzoek uit één deel. Tot en met 2013 konden respondenten het eerste deel van de vragenlijst via internet, telefonisch interview of persoonlijk interview beantwoorden. Het tweede deel ging via internet of op papier. Vanaf 2014 kunnen respondenten de gehele vragenlijst allen nog via internet of een persoonlijk interview invullen. Daarnaast waren er per 2014 wijzigingen in de opbouw en samenstelling van de vragenlijst en in enkele gevallen van de vraagformulering. Ook is de weging van de Gezondheidsenquête per 2014 gewijzigd.

De wijzigingen tussen 2013 en 2014 hebben tot enkele methodebreuken geleid, zoals blijkt uit een methodebreukanalyse. Meer informatie over deze analyse en de vastgestelde methodebreuken staan in de nota Methodebreuk Gezondheidsenquête 2014 (CBS).