Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie verzamelen over de arbeidsmarktsituatie van mensen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (Caribisch Nederland).

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar en ouder die langer dan drie maanden op het betreffende eiland wonen of van plan zijn langer dan drie maanden op dit eiland te blijven.

Statistische eenheid

Personen en huishoudens.

Aanvang onderzoek

In oktober - december 2010 is het AKO op Bonaire voor het eerst uitgevoerd door het CBS; eind 2012 is het AKO voor het eerst op alle drie de Caribische eilanden uitgevoerd. Het Arbeidskrachtenonderzoek wordt sinds 1988 op Bonaire uitgevoerd. Voor Saba en Sint-Eustatius werd de arbeidsmarktinformatie ontleend aan de tienjaarlijkse volkstelling. Tot 2010 werd het AKO uitgevoerd door het CBS Nederlandse Antillen; de laatste arbeidsmarktgegevens van Saba en Sint-Eustatius dateren uit 2001. Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Saba en Sint-Eustatius bijzondere gemeentes van Nederland en heeft het CBS de dataverzameling overgenomen.

Frequentie

Het onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd in de maanden oktober, november en december.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepresenteerd als jaarcijfer van het jaar waarin het onderzoek is uitgevoerd. De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek.

Waarnemingsmethode

De waarneming gebeurt via persoonlijke interviews. Tot en met 2012 maakten de interviewers hierbij gebruik van papieren vragenlijsten, in de talen Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento. De antwoorden van de respondenten werden door de interviewers op de papieren vragenlijsten vastgelegd en later elektronisch verwerkt. Vanaf 2014 is de overstap gemaakt naar elektronische vragenlijsten, waarbij de interviewer de antwoorden van de respondenten vastlegt op de tablet. De volledige vragenlijst van het AKO (Nederlands) is elektronisch beschikbaar.

Berichtgevers

Huishoudens.

Steekproefomvang

In 2016 bestond de steekproef uit ongeveer 850 adressen op Bonaire, 540 op Saba en 470 op Sint-Eustatius.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden eerst gecontroleerd op interne consistentie. De geaggregeerde data worden vervolgens wat plausibiliteit aangaat vergeleken met andere beschikbare arbeidsmarktgegevens en waar mogelijk gegevens uit oudere AKO-onderzoeken.

Weging

Niet alle bewoners van de adressen die in de steekproef zijn gevallen doen mee aan het onderzoek. De (selectieve) non-respons die dit met zich mee brengt, zorgt voor vertekening in de respons ten opzichte van de populatie. Ook heeft de non-respons een onbekend effect op de schattingen voor de doelvariabelen van het onderzoek. De effecten van de non-respons kunnen ten dele worden gecorrigeerd door de enquêteresultaten te wegen. Bij de weging van het AKO wordt gebruik gemaakt van zowel demografische hulpinformatie (leeftijd en geslacht), als geografische hulpinformatie (wijk of buurt van ieder adres). Ten slotte zorgt de weging ervoor, dat de bevolkingstotalen in de te publiceren tabellen aansluiten bij de bevolkingstotalen volgens de StatLine tabellen anno 2016.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij de interpretatie van de uitkomsten moet men er rekening mee houden dat een steekproef niet altijd exacte uitkomsten oplevert, maar dat er statistische (on)betrouwbaarheidsmarges rond die uitkomsten zijn. De grootte daarvan is mede afhankelijk van het aantal personen in de onderscheiden categorieën waar de uitkomsten betrekking op hebben. De steekproefomvang garandeert een betrouwbaarheid van 95 procent van de arbeidsparticipatie.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers op basis van het AKO van 2012 zijn niet vergelijkbaar met de cijfers van voorgaande jaren. Dit komt doordat in 2012 de vragenlijst van het AKO die eerder op Bonaire werd gebruikt, herontworpen is. Dit is gedaan om de vraagstellingen over de arbeidsmarktpositie (werkzaam, werkloos of niet-beroepsbevolking) aan te laten sluiten op de vraagstellingen die in Nederland gebruikt worden in de Enquête Beroepsbevolking. Daarnaast zijn de cijfers van het AKO van 2014 op Sint-Eustatius en Saba niet helemaal vergelijkbaar met de voorgaande jaren, omdat voor deze eilanden het pas vanaf 2014 mogelijk was om hulpinformatie over de wijk mee te nemen in de weging.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De interviews voor het AKO worden uitgevoerd door tijdelijke krachten die speciaal voor het AKO worden geworven en getraind. De interviewers krijgen hiervoor een tweedaagse cursus over de inhoud en het belang van het AKO en de wijze van interviewen.  Om een goede respons van het AKO te garanderen, vinden er in de periode dat het AKO loopt campagnes op de eilanden plaats en worden er reclamespotjes uitgezonden om de bevolking bewust te maken van het onderzoek en haar om medewerking te vragen. Daarnaast krijgen personen die in de steekproef van het AKO zijn gevallen vooraf een brief en folder thuisgestuurd met informatie over het AKO.