Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

Nader onderzoek | 23-06-2020 16:06

In de beleidsinformatie is een stijging te zien van het jeugdhulpgebruik zonder verblijf. Deze stijging is niet één op één te relateren aan de risicofactoren die samenhangen met het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf. Het ABJ heeft gevraagd nader onderzoek te doen naar deze stijging in relatie tot de afbakening van het begrip jeugdhulpplicht in de Jeugdwet.
De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook:
Is er een relatie te leggen tussen de stijging van het jeugdhulpgebruik zonder verblijf en de mate van afbakening en reikwijdte van de jeugdhulpplicht (zoals deze in de Jeugdwet is omschreven) door gemeenten?