Geef nooit op! - Gebrek aan vervolghulp JeugdzorgPlus

Gerelateerd onderzoek | 25-01-2019 11:01

Deze rapportage vormt de neerslag van een onderzoek naar een mogelijk gebrek aan tijdige en passende vervolghulp voor jongeren die in een JeugdzorgPlus instelling zijn geplaatst. Sophie Hospers coaching en advies heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.

Jaarlijks worden er tussen de 1600 en 1800 jongeren in een JeugdzorgPlus instelling geplaatst. Ze gaan tijdelijk achter gesloten deuren als antwoord op de ernstige problematiek waarmee ze te kampen hebben. Dat is een uiterste maatregel, waarvoor een machtiging door een rechter vereist is.

Aanleiding tot dit onderzoek is een ‘brandbrief’ van 500 advocaten uit maart 2018. In deze brief melden de advocaten dat zij in hun praktijk regelmatig de situatie tegenkomen dat er een verlenging van een machtiging gesloten jeugdhulp wordt aangevraagd vanwege het feit dat er geen passend alternatief beschikbaar is. Naar aanleiding van deze brief zijn Kamervragen gesteld, die vervolgens hebben geleid tot de motie Raemakers. In deze motie wordt de regering verzocht om:

  • in beeld te brengen hoe vaak een machtiging gesloten jeugdhulp verlengd moet worden omdat er geen tijdige en passende jeugdhulp op gemeentelijk niveau beschikbaar is en de Kamer hierover voor 1 januari 2019 te informeren; 

  • de individuele gemeenten die hieruit naar voren komen, bijvoorbeeld via het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, actief aan te sporen tot het nemen van maatregelen.