Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van het SSB is het beschikbaar stellen van microdata ten behoeve van publicaties op het terrein van sociaaleconomische en ruimtelijke statistieken.

Doelpopulatie

Het SSB bevat databestanden met gegevens over personen, uitkeringen, banen, inkomen, opleidingen, huishoudens, huizen, ruimtelijke indelingen en nog veel meer. Deze gegevens kunnen onderling gekoppeld worden.

Statistische eenheid

Het SSB kent verschillende statistische eenheden: persoon, baan, uitkering, diploma, adres, woning, bedrijf, voertuig.

Aanvang onderzoek

Het startjaar van het SSB is 1999.

Frequentie

De frequentie varieert per databestand.

Publicatiestrategie

De publicatiestrategie varieert per databestand.

Hoe wordt het uitgevoerd

De verschillende organisatie-onderdelen van de Divisie Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken van CBS verwerken data ten behoeve van reguliere statistieken. De verwerkte databestanden worden in gestandaardiseerde vorm in het SSB opgeslagen. 

Soort onderzoek

De gegevens in het SSB zijn hoofdzakelijk gebaseerd op registraties. Echter, ook gegevens uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) maken onderdeel uit van het SSB.

Waarnemingsmethode

Het leeuwendeel van de gegevens is via secundaire waarneming verkregen, dat wil zeggen door het verkrijgen van registers van externe instanties. De rest is via primaire waarneming (waarneming via enquêtering door het CBS) verkregen. 

Berichtgevers

Gegevens uit registraties worden door externe instanties aan CBS geleverd ten behoeve van statistiekproductie. Enquêtegegevens worden verzameld bij particuliere huishoudens in Nederland.

Steekproefomvang

Registraties zijn integraal, dat wil zeggen dat in principe de gehele populatie is vertegenwoordigd. De Enquête beroepsbevolking betreft een steekproefonderzoek onder een deel van de Nederlandse bevolking (zie ook de methodenbeschrijving van de EBB). 

Controle- en correctiemethoden

Controle- en correctieprocessen maken geen onderdeel uit van het SSB, zij gaan eraan vooraf. 

Weging

In het geval van registraties is weging niet van toepassing. De gegevens uit de Enquête beroepsbevolking worden wel gewogen, zie ook de methodenbeschrijving van de EBB.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Een groot deel van de gegevens is integraal, waardoor er geen steekproeffouten zijn. De kwaliteit van de uitkomsten wordt bevorderd door de integratie van gegevens uit de verschillende bronnen en door het structureel doen van plausibiliteitscontroles. Daarnaast wordt gecontroleerd op interne consistentie. Dit wordt gedaan voordat de gegevens in het SSB worden opgeslagen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Gegevens worden zo goed mogelijk volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt. De mate waarin dit mogelijk is hangt af van de bron.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering- en controle gaan vooraf aan het SSB.