Seks onder je 25e 2017

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het onderzoek Seks onder je 25e levert informatie over de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland in 2017: hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland en zijn er trends in de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland? Gegevens die voortkomen uit dit onderzoek kunnen als basis dienen voor het plannen van activiteiten ter verbetering van de seksuele gezondheid van jongeren.

Zie voor meer tekst en uitleg H. de Graaf, M. van den Borne, S. Nikkelen, D. Twisk en S. Meijer (2017). Seks onder je 25e 2: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Delft: Eburon.

Doelpopulatie

Personen in Nederland in de leeftijd van 12 tot 25 jaar

Statistische eenheid

Personen

Publicatiestrategie

De cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek: respondenten zijn zowel via scholen als via de Basisregistratie Personen (BRP) van verschillende gemeenten geworven. Vijftien van de vijfentwintig GGD-en hebben ervoor gekozen om binnen de eigen regio een extra groep jongeren te benaderen, soms alleen via BRP, soms via scholen en BRP.

Steekproefomvang

Mede dankzij de regionale ophogingen omvat de netto steekproef 20 500 respondenten: 8 053 mannen en 12 447 vrouwen.

Weging

Het CBS heeft de via BRP geworven steekproef gewogen op regio, leeftijd, geslacht, herkomst, inkomen, thuis- of uitwonend en stedelijkheid. Rutgers heeft de via scholen geworven steekproef gewogen op regio, geslacht, opleidingsniveau en herkomst. De weegprocedure maakt dat de steekproef op deze demografische kenmerken overeenkomt met de populatie 12- tot 25-jarigen in Nederland.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In 2005 heeft een vergelijkbaar onderzoek plaatsgevonden onder bijna 5 duizend jongeren. Deze cijfers zijn niet opgenomen in de Landelijke Jeugdmonitor. In 2012 deden bijna 8 000 jongeren aan een vergelijkbaar onderzoek mee. De cijfers uit 2012 zijn opgenomen in het archief van de Landelijke Jeugdmonitor.