Beleidsinformatie Jeugd

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke en gemeentelijke statistische uitkomsten over de hulp en zorg die gedurende een periode in het kader van de Jeugdwet is verleend. Dit betreft jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Doelpopulatie

Personen aan wie gedurende (een deel van) de verslagperiode één of meerdere vormen van hulp of zorg is verleend in het kader van de Jeugdwet. In de regel zijn dit personen met een leeftijd tot 18 jaar, maar in bepaalde gevallen kunnen personen tot 23 jaar ook hulp of zorg ontvangen. In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen personen die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen (BRP).

Statistische eenheid

Personen in combinatie met de vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering die ze ontvangen.

Aanvang onderzoek

2015.

Frequentie

Halfjaarlijks met als uitzondering het eerste kwartaal van 2015.

Publicatiestrategie

De verslagperiode bestrijkt een half jaar.Cijfers over het meest recente halfjaar komen eerst als voorlopige cijfers in de diverse StatLine-tabellen. Gelijktijdig met de voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van een kalenderjaar worden nader voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van dat kalenderjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers over zowel het 1e én 2e halfjaar van een kalenderjaar worden gepubliceerd, zodra de voorlopige cijfers over het daaropvolgende 1e halfjaar worden gepubliceerd.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

In dit onderzoek worden de jeugdzorgtrajecten bijeengebracht uit bestanden die door alle aanbieders van jeugdhulp en de gecertificeerde instellingen aan CBS worden geleverd. Gecertificeerde instellingen (GI) voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de BRP.

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens worden elektronisch aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

Alle organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering aanbieden.

Steekproefomvang

Er is geen sprake van een steekproef. Het doel is om alle hulp en zorg in het kader van de Jeugdwet volledig waar te nemen.

Controle- en correctiemethoden

Er is aangenomen dat de opgaven van alle berichtgevers volledig zijn. Er is gecorrigeerd voor eventuele dubbeltellingen. Onvolledige gegevens binnen een jeugdzorgtraject zijn ingeschat op basis van de verdeling in de bekende populatie of uit andere beschikbare bronnen. Van jeugdhulptrajecten die worden aangeleverd zonder een ingevulde einddatum, wordt aangenomen dat deze gedurende het gehele kalenderjaar blijven doorlopen. Wanneer deze trajecten in het daarop volgende verslagjaar niet meer worden aangeleverd dan worden ze in dat verslagjaar ook niet meegeteld.

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten zonder ingevulde einddatum worden afgesloten op de laatste dag van de periode, áls het traject in de daaropvolgende periode in het geheel niet meer wordt aangeleverd door de GI.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale waarneming van alle bij CBS bekende jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de volledigheid van de lijst met jeugdzorgaanbieders en van de nauwkeurigheid van de registraties bij de aanbieders van jeugdhulp en de gecertificeerde instellingen. Per verslagperiode blijkt dat ruim 90 procent van de jeugdzorgaanbieders gegevens aanlevert, waaronder ook alle gecertificeerde instellingen. Er is niet gecorrigeerd voor zorg die ontbreekt doordat berichtgevers niet hebben gereageerd. De cijfers over ‘jeugdhulp geleverd door het wijk-/buurtteam’, zijn vermoedelijk een onderschatting. Nog niet alle gemeenten die zelf hulp leveren via het wijk-/buurtteam leveren hierover gegevens aan bij het CBS onder andere vanwege de soms lastige afbakening tussen preventie en jeugdhulp. De absolute aantallen jongeren en trajecten in de StatLine-tabel zijn afgerond op vijftallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In 2016 is het aantal jeugdhulptrajecten, en daarmee het aantal jongeren met jeugdhulp, toegenomen ten opzichte van 2015. Deze toename is er vrijwel geheel het gevolg van het feit dat meer jongeren jeugdhulp kregen dat is uitgevoerd door het wijk- of buurtteam. Een deel van deze toename kan verklaard worden doordat steeds meer gemeenten, waaronder enkele grote, hierover voor het eerst gegevens hebben aangeleverd. Daarnaast hebben veel gemeenten over 2016 meer jeugdhulptrajecten van hun wijk- of buurtteam aangeleverd dan over 2015.

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die  opgeschoond zijn. Zo is er scherper gekeken naar trajecten die zonder einddatum worden aangeleverd. Het CBS sluit deze trajecten alsnog af op de laatste dag van de periode, als het traject in de daaropvolgende periode in het geheel niet meer wordt aangeleverd door de GI. Ook overlappende trajecten van hetzelfde type bij dezelfde jeugdige worden samengenomen tot één traject, ongeacht of de trajecten door dezelfde of door verschillende GI's zijn aangeleverd. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging.

Deze methodewijziging is nog niet toegepast op 2015, omdat er nog onderzoek loopt naar enkele kleinere verbeteringen in de methodiek.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn deze waar mogelijk geconfronteerd met uitkomsten uit andere bronnen.