Voortijdig schoolverlaters, onderzoekspopulatie

Het aandeel voortijdig schoolverlaters binnen het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie; berekend op de onafgeronde absolute aantallen.

Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die op 1 oktober van het volgende schooljaar het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (dat wil zeggen minimaal een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo-2-niveau). Bovendien betreft het leerlingen die jonger zijn dan 23 jaar en ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

De resultaten van het aantal voortijdig schoolverlaters, onderzoekspopulatie geven inzicht in de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters. Deze uitkomsten hebben daarmee niet het doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en worden hoger ingeschat. Deze cijfers zijn ook in de Landelijke Jeugdmonitor opgenomen en weergegeven als indicator ‘voortijdig schoolverlaters, totaalcijfer OCW’.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2004, dan wordt daarmee het schooljaar 2004/'05 bedoeld.

Gegevens beschikbaar vanaf het schooljaar 2004/'05.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken VSV.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine