Diploma's mbo

Het totaal aantal geslaagde jongeren van 12 tot 25 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De gepubliceerde gegevens over jongeren aan reguliere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs zijn gebaseerd op jaarlijkse tellingen van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het middelbaar beroepsonderwijs is een samentelling van de beroepsopleidende leerweg (voltijd- en deeltijdonderwijs) en de beroepsbegeleidende leerweg.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2005, dan wordt daarmee het schooljaar 2005/'06 bedoeld. De gegevens over geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van het schooljaar.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Tot en met het schooljaar 2004/'05 zijn van de mbo leerlingen geen leeftijdsgegevens bekend. Hierdoor zijn gegevens over de geslaagden in het mbo pas beschikbaar vanaf het schooljaar 2005/'06.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine