Deelname wo

Aantal of percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat deelneemt aan het wetenschappelijk onderwijs (wo).

De gegevens over het aantal ingeschrevenen zijn gebaseerd op uitkomsten van het 'Project één cijfer Hoger Onderwijs'. In dit project werken het Centraal Bureau voor de Statistiek, de IB-groep, de HBO-raad, de VSNU, Cfi en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde bronbestanden gebruik te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een gecoördineerde telling te komen. Essentieel is dat genoemde instanties dezelfde afslag van het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) hanteren. In onderling overleg is daaraan een aantal kenmerken toegevoegd.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2004, dan wordt daarmee het schooljaar 2004/'05 bedoeld.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Omdat in de Jeugdmonitor alleen de jongeren t/m 24 jaar worden geteld, kunnen de cijfers afwijken van de cijfers die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gepresenteerd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap telt namelijk alle deelnemers mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2000/'01.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine