Deelname vmbo g/t 3-4

Aantal jongeren van 0 tot 25 jaar dat deelneemt aan het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), exclusief de algemene leerjaren. Het gaat hier om de richtingen 'gemengde leerweg' en 'theoretische leerweg'.

Voor de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05 zijn alleen cijfers bekend van het onderwijs dat wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat de leerlingen op vmbo-afdelingen van agrarische opleidingscentra (zogenaamde landbouwleerlingen), bekostigd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze jaren niet opgenomen zijn in de cijfers.

De gegevens over het aantal jongeren zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand VO van de IB-Groep (BRONVO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2003/'04.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine