Huishoudenshoofd

De gegevens in dit artikel gaan deels over alle 18- tot 30-jarige jongeren, en deels over huishoudens met een huishoudenshoofd tussen 18 en 30 jaar. In het WoonOnderzoek Nederland (WoON), dat voor dit bericht is gebruikt, wordt van ieder huishouden vastgesteld wie de kernleden zijn. De kernleden bestaan uit het huishoudenshoofd plus een eventuele partner. Wanneer er sprake is van één kernlid, bijvoorbeeld bij alleenstaanden of eenoudergezinnen, dan is deze persoon huishoudenshoofd. Bij paren met twee kernleden is het huishoudenshoofd de (oudste) man of anders de oudste vrouw.

Bij de cijfers over huishoudens worden alleen de huishoudens meegenomen die een jongere als kernlid hebben. Huishoudens met jongeren die geen kernlid zijn van een huishouden, omdat ze bijvoorbeeld nog bij hun ouders wonen, worden dus buiten beschouwing gelaten