Voortijdig schoolverlaters, totaalcijfer OCW

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Voortijdig schoolverlaters zijn de jongeren die op 1 oktober van schooljaar t+1 het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (d.w.z. een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). De totaalcijfers zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap berekend, en hebben als uitgangspunt dat al het voortijdig schoolverlaten binnen het bekostigd onderwijs in beeld wordt gebracht. Het Ministerie heeft daartoe gecorrigeerd voor de onvolledigheid van de gegevens. De onvolledigheid betreft voornamelijk onvolledige opgave door instellingen in het beginjaar, en doorstroom naar vormen van onderwijs die nog niet (geheel) zijn opgenomen in het Onderwijsnummer.

Vanaf verslagjaar 2016-2017 wordt een nieuwe methode voor vaststelling van het aantal voortijdig schoolverlaters gebruikt. Deze nieuwe methode veroorzaakt een trendbreuk in de gegevens. Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf 2004.

Bron: OCW, Onderwijsnummerbestanden

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine