Lichaamsgewicht, geen overgewicht

Het percentage jongeren in de leeftijd van 2 t/m 24 jaar dat geen overgewicht heeft.

Overgewicht wordt weergegeven met behulp van de Body Mass Index (BMI). De BMI wordt bepaald als het quotiënt van gewicht in kilogram en het kwadraat van de lengte in meter (kg/m²). Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 18 jaar en ouder. Bij een BMI-waarde van 25 kg/m² of hoger is er sprake van overgewicht en boven de 30 kg/m² spreekt men van ernstig overgewicht. In dit laatste geval wordt ook wel de term ´obesitas´ gebruikt.

Omdat kinderen nog groeien en langzaam volwassen worden is één vaste waarde voor overgewicht en obesitas, zoals dat bij volwassenen het geval is, niet bruikbaar. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk. Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens. In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World Health Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies (waaronder de 1997-versie van Nederland) criteria voorgesteld voor het vaststellen van overgewicht en obesitas bij kinderen. Deze criteria zijn zó gekozen dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde waarden voor overgewicht (25 kg/m²) en obesitas (30 kg/m²). Voor leeftijden jonger dan 18 jaar zijn per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes afkappunten bepaald voor de Body Mass Index waarboven dan sprake is van overgewicht of obesitas. In deze tabel is gebruik gemaakt van deze internationaal gehanteerde afkappunten (zie: Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey. BMJ 2000;320:1-6).

Het gaat hier om zelfgerapporteerde waarden. Dit kan tot gevolg hebben dat het percentage jongeren met (ernstig) overgewicht onderschat wordt.

Bron: CBS, Gezondheidsênquete.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine