Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Dit onderwijs is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om een diploma te kunnen halen. Binnen alle leerwegen van het vmbo is het mogelijk een indicatie te krijgen voor leerwegondersteunend onderwijs. Het samenwerkingsverband passend onderwijs vo beslist of een kind in aanmerking komt voor deze vorm van onderwijs. Vmbo-scholen bepalen zelf of en zo ja, hoe zij lwoo aanbieden. Bijvoorbeeld door kleinere klassen, bijlessen, huiswerkbegeleiding of trainingen om een leerling beter te laten studeren. (www.rijksoverheid.nl).