Diploma's wo bachelor

Het aantal jongeren van 12 tot 25 jaar die een bachelor diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) hebben gehaald.

Jongeren met een bachelor diploma hebben met goed gevolg de eerste fase van het wetenschappelijk onderwijs (wo) afgelegd. Deze eerste fase van een wo-opleiding duurt drie jaar.

Bij de telling van bachelor geslaagden in het wo worden alle geslaagden in het betreffende opleidingsjaar geteld. In het wetenschappelijk onderwijs loopt het studiejaar van 1 september tot en met 31 augustus.

Omdat in de landelijke jeugdmonitor alleen de jongeren tot 25 jaar worden geteld, kunnen de cijfers afwijken van de cijfers die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gepresenteerd worden. Het ministerie van OCW telt alle geslaagden namelijk mee.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2005, dan wordt daarmee het schooljaar 2005/'06 bedoeld. De gegevens over geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van het schooljaar.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2000/'01.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine