Deelname vwo 3-6

Aantal of percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat deelneemt aan het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), exclusief de algemene leerjaren.

De gegevens over het aantal jongeren zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand VO van de IB-Groep (BRONVO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2003/'04.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine