Deelname voortgezet onderwijs

Aantal of percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat deelneemt aan het voortgezet onderwijs (vo).

Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs betreft alle jongeren die in een bepaald schooljaar praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) volgen.

Voor de schooljaren 2003/'04 t/m 2005/'06 zijn de vmbo-afdelingen van de agrarische opleidingscentra niet meegeteld. Hierdoor wijken de cijfers af van de cijfers die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gepresenteerd. Vanaf 2006/'07 zijn de vmbo-afdelingen van de agrarische opleidingscentra wel meegeteld.

De gegevens over het aantal jongeren zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand VO van de IB-Groep (BRONVO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2003/'04.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine