Deelname algemene leerjaren

Aantal jongeren van 0 tot 25 jaar dat deelneemt aan de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs en de groep jongeren in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Voor de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05 zijn alleen cijfers bekend van het onderwijs dat wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat de leerlingen op vmbo-afdelingen van agrarische opleidingscentra (zogenaamde landbouwleerlingen), bekostigd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze jaren niet opgenomen zijn in de cijfers.

De gegevens over het aantal jongeren zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand VO van de IB-Groep (BRONVO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2003/'04.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine