Regionale en lokale verschillen in pleegzorggebruik

Nader onderzoek | 20-05-2019 13:05

De directie jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft een benchmark beleidsinformatie jeugd, waarin het jeugdhulpgebruik van licht naar zwaar wordt gevolgd. Gegevens zijn afkomstig van de aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen. Na publicatie van de halfjaarlijkse cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt ingezoomd op oorzaken en achtergronden van opvallende verschillen. Dergelijke inzichten kunnen gemeenten, jeugdregio’s, jeugdhulpaanbieders, VWS en JenV helpen bestaand beleid te toetsen en nieuw beleid te formuleren. 

Dit rapport van DSP-groep heeft betrekking op een onderzoek om verschillen tussen jeugdregio’s en gemeenten in het gebruik van pleegzorg te duiden. Aanleiding is dat uit de cijfers van het CBS blijkt dat er op dit vlak grote verschillen bestaan.