Zuigelingensterfte met een kwart gedaald

Gezondheid en welzijn | 08-12-2014 15:12

In 2013 werden 171 duizend kinderen in Nederland levend geboren. Van deze groep overleden 645 baby’s vóór hun eerste verjaardag. Het sterftecijfer onder zuigelingen bedroeg daarmee vier per duizend levendgeborenen. Dit is een kwart lager dan in het begin van deze eeuw. De zuigelingensterfte is onder niet-westers allochtone baby’s hoger dan onder autochtone baby’s. In de EU is de omvang van de zuigelingensterfte vergelijkbaar met die in Nederland.

Tot 2008 daalde de zuigelingensterfte in Nederland geleidelijk; zo stierven in 2000 nog vijf op de duizend levendgeborenen. Alleen in 2005 was sprake van een toename. Daarbij ging het vooral om een toename van het aantal baby’s die overleden op de geboortedag of een tot enkele dagen daarna. In de jaren na 2008 is het zuigelingensterftecijfer vrij stabiel.

Hoger sterftecijfer bij niet-westerse allochtone baby’s

Van de 645 zuigelingen die in 2013 stierven, hadden 141 een niet-westers allochtone achtergrond. Dit zijn vijf op de duizend levendgeborenen, waarmee de zuigelingensterfte in de groep niet-westers allochtone baby’s hoger is dan onder autochtone en westers allochtone baby’s. Ten opzichte van het jaar 2000 is de zuigelingensterfte in alle herkomstgroepen licht gedaald.

Zuigelingensterfte naar herkomst kind

Zuigelingensterfte in Europa eveneens gedaald

Het zuigelingensterftecijfer in Nederland —vier op de duizend levendgeborenen—ligt op het EU-gemiddelde. In 2012 stierven in de Europese Unie in totaal 20 duizend kinderen vóór hun eerste verjaardag. Net als in Nederland is dit sterftecijfer ook in de EU sinds 2000 geleidelijk gedaald. In 2000 stierven zes zuigelingen op duizend levendgeborenen. In tegenstelling tot Nederland nam de zuigelingensterfte in de EU de afgelopen jaren ook nog af. In Roemenië en ook Bulgarije is het zuigelingensterftecijfer relatief hoog, respectievelijk negen en acht per duizend levendgeborenen in 2012. Daarentegen is de zuigelingensterfte in Slovenië juist relatief laag. Ook Finland en Zweden kennen een relatief laag zuigelingensterftecijfer en dit is al jaren zo; ook in 2000 was de zuigelingensterfte het laagste in deze landen.

Zuigelingensterfte in de EU, 2012

Eind oktober publiceerde het CBS dat het aantal moeders die tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden sinds 1950 sterk is afgenomen. In de afgelopen jaren waren dit er minder dan 10 per jaar.