Speciale scholen voor basisonderwijs

Onder speciale scholen wordt verstaan het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op de Expertisecentra (WEC). De WEC regelt het speciaal basis- en voortgezet onderwijs dat niet is opgenomen in de Wet Primair Onderwijs (WPO) of de Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO).

In dit artikel gaat het alleen om basisonderwijs op speciale scholen en is het voortgezet onderwijs op speciale scholen niet meegenomen.

Vanaf 1 augustus 2003 wordt voor de speciale scholen onderscheid gemaakt in vier clusters:

  • cluster 1 omvat scholen voor visueel gehandicapte kinderen, of meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap;

  • cluster 2 omvat scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, of meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps;

  • cluster 3 omvat scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps;

  • cluster 4 omvat scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.