Speciaal basisonderwijs2

Onder speciaal basisonderwijs wordt verstaan het onderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs (WPO). Speciaal basisonderwijs omvat basisonderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (voormalig lom), moeilijk lerende kinderen (voormalig mlk) en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (voormalig iobk voor zover verbonden aan scholen voor so-lom of so-mlk). Vanaf het schooljaar 2003/'04 zitten er geen iobk leerlingen meer op het speciaal basisonderwijs.