Jeugdzorg

In dit artikel gaat het om zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Wet op de Jeugdzorg (2005). Dit is zorg die primair bedoeld is voor jongeren en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen van geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. De financiering voor deze zorg is provinciaal georganiseerd.

Jeugdzorg is bedoeld voor personen tot 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen wordt de provinciaal gefinancierde jeugdzorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. De leeftijd is bepaald op 31 december 2012. Het relatief hoge aantal personen van 18 jaar en ouder betreft dan ook personen die 17 jaar waren op het moment dat ze zorg ontvingen maar gedurende het jaar 18 zijn geworden.

De provinciaal gefinancierde jeugdzorg is onder te verdelen in vormen van jeugdzorg die geleverd worden door Bureaus Jeugdzorg (BJZ) en door organisaties Jeugd en Opvoedhulp (J&O). BJZ-zorg bestaat uit het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen, ondertoezichtstelling en voogdij, en jeugdreclassering. J&O-zorg maakt onderscheid in ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiƫle jeugdzorg en pleegzorg. Naast BJZ en J&O wordt provinciaal gefinancierde jeugdzorg geleverd door landelijk werkzame instellingen die zowel BJZ- als J&O-zorg leveren.