Eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014/’15 zijn de scholen in het reguliere basisonderwijs verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen in groep 8 maken een toets. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets (CET) beschikbaar, maar scholen kunnen ook kiezen uit andere eindtoetsen die door de minister van OCW zijn toegelaten. In het schooljaar 2015/’16 waren dat IEP en ROUTE 8. In het schooljaar 2016/’17 kunnen scholen hiernaast nog kiezen voor de Dia-eindtoets, de CESAN-eindtoets en de AMN-eindtoets. (www.rijksoverheid.nl)

De eindtoets speelt geen directe rol meer bij het advies voor het voortgezet onderwijs. De toets wordt afgenomen nadat de leerkracht de adviezen voor het voortgezet onderwijs heeft gegeven. In het schooljaar 2016/’17 worden de toetsen afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2017. Als uit de toets een hoger advies (ten minste een halve schoolsoort) komt dan het advies van de leerkracht, dan moet dit laatste advies worden heroverwogen. De heroverweging kan leiden tot een aangepast schooladvies. Bij een lager advies mag het advies van de leerkracht niet worden aangepast. (www.rijksoverheid.nl)

De cijfers in dit nieuwsbericht wijken iets af van de cijfers van DUO. Dat komt doordat voor een andere populatieafbakening is gekozen. DUO beschrijft de gegevens van alle leerlingen die een eindtoets deden, ongeacht het leerjaar, en met inbegrip van leerlingen die na 1 oktober van het schooljaar zijn ingestroomd. In dit nieuwsbericht is uitgegaan van de kinderen die op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in groep 8 en later in dat schooljaar een advies kregen en een eindtoets deden.