Diploma's voortgezet onderwijs

Het totaal aantal geslaagde jongeren van 12 tot 25 jaar in het voortgezet onderwijs.

De aantallen voor het examen geslaagde jongeren zijn gebaseerd op het examenresultatenregister (ERR) van de inspectie van het onderwijs, verzameld door de Informatie Beheergroep (IB-Groep). Dit register bevat de examengegevens van meer dan 95 procent van de totale groep eindexamenkandidaten.

Het aantal geslaagde jongeren in het voortgezet onderwijs betreft alle jongeren die in een bepaald schooljaar een diploma hebben gehaald in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

In deze publicatie gaat om de voor de reguliere eindexamens geslaagde jongeren. Jongeren die zich hebben teruggetrokken en staatsexamenkandidaten zijn buiten beschouwing gelaten.

Voor de schooljaren 2003/'04 t/m 2004/'05 zijn de vmbo-afdelingen van de agrarische opleidingscentra niet meegenomen. Hierdoor wijken de cijfers af van de cijfers die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gepresenteerd. Vanaf het schooljaar 2005/'06 zijn deze afdelingen wel meegeteld.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2005, dan wordt daarmee het schooljaar 2005/'06 bedoeld. De gegevens over geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van het schooljaar.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2003/'04.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine