Deelnemers 3e klas vmbo

Het percentage derdeklassers in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het percentage is berekend door het aantal derdeklassers in het vmbo te delen door het totaal aantal derdeklassers (vmbo, havo en vwo). Het vmbo is bestemd voor jongeren van 12 tot 17 jaar en heeft een duur van vier jaar. Het vmbo bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen met een vmbo-diploma van de theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar het vierde leerjaar hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). De gegevens over het vmbo zijn inclusief het leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

De gegevens over de jongeren in het vmbo zijn gebaseerd op het eencijferbestand vo van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de Basisregistratie personen (BRP).

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine