Deelname speciale scholen voortgezet onderwijs

Aantal of percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat naar een speciale school voortgezet onderwijs (ssvo) gaat, die valt onder de Wet op de Expertisecentra (WEC). Dit omvat al het speciaal voortgezet onderwijs dat niet is opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).

De gegevens over jongeren in het speciaal onderwijs zijn gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De teldatum is 1 oktober. De gegevens over het schooljaar 2004/'05 hebben betrekking op de situatie op 1 oktober 2004.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2000/'01.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine