Analyse relatieve belang van tevredenheidsaspecten

Middels een regressieanalyse is het mogelijk om alle onafhankelijke variabelen, in dit geval de tevredenheid met een aantal levensaspecten, tegelijkertijd mee te nemen in de analyse.
Hiermee is onderzocht welke tevredenheidsaspecten het sterkst verband houden met de algemene tevredenheid met het leven. Er is bovendien nagegaan of de waargenomen verschillen in tevredenheid met het leven blijven bestaan na controle voor de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en herkomst.