En de rekening komt later - Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten

Gerelateerd onderzoek | 25-01-2019 11:01

Het doel van dit onderzoek van jb Lorenz is inzicht krijgen in welke factoren de mate van administratieve lasten verklaren in termen van verantwoordingseisen bij jeugdhulp-aanbieders in drie jeugdhulpregio’s, en wat daarbij het efect is van hoofd- en onderaannemerschap. Door verschillen en de oorsprong van administratieve lasten te verklaren en af te zetten tegen deze specifeke vorm van opdrachtgeverschap, wordt tevens een uitspraak gedaan over de mogelijkheden om administratieve lasten te vermijden of te verminderen.

Om de snelle lezer te faciliteren, wordt in hoofdstuk 2 de conclusie van de onderzoeksrapportage gegeven. Daarbij wordt een antwoord geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag: “Welke factoren verklaren de mate van administratieve lasten in termen van verantwoording bij jeugdhulpaanbieders en wat is daarbij het efect van hoofd- en onderaannemerschap?”. Naast een antwoord op de centrale vraag worden in dit hoofdstuk ook aanbevelingen geformuleerd.

In hoofdstuk drie worden vervolgens de achterliggende bevindingen uit de onderzoeksresultaten besproken. Daarbij worden aan de hand van de deelvragen de bevindingen uiteengezet en toegelicht.