Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel

Personen tot 18 jaar die gebruik gemaakt hebben van jeugdbescherming (op peildatum ultimo verslagperiode).

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van  jeugdhulpaanbieders. Het aantal jongeren met jeugdhulp in natura stijgt hierdoor met ruim 6 procent. Dit heeft gevolgen voor de jeugdhulpindicatoren. De uitkomsten over de jaren 2021 en later zijn niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er met ingang van 2020 een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk in het aantal jongeren en trajecten tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Zie hier voor een uitgebreide beschrijving van deze wijzigingen en de gevolgen.

Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele ‘reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject’ (zie Jeugdmonitor StatLine). Deze gecorrigeerde databestanden leiden tot minimale correcties in het aantal jongeren met jeugdzorg in 2021.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine