Diploma's vwo

Het totaal aantal geslaagde jongeren van 12 tot 25 jaar in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

De aantallen voor het examen geslaagde jongeren zijn gebaseerd op het examenresultatenregister (ERR) van de inspectie van het onderwijs, verzameld door de Informatie Beheergroep (IB-Groep). Dit register bevat de examengegevens van meer dan 95 procent van de totale groep eindexamenkandidaten.

In deze publicatie gaat om de voor de reguliere eindexamens geslaagde jongeren. Jongeren die zich hebben teruggetrokken en staatsexamenkandidaten zijn buiten beschouwing gelaten.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2005, dan wordt daarmee het schooljaar 2005/'06 bedoeld. De gegevens over geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van het schooljaar.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2003/'04.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine