Diploma's hbo

Het aantal geslaagden van 12 tot 25 jaar in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Bij jongeren die een hbo-diploma hebben gehaald, gaat het om degenen die een opleiding 'oude stijl', een bachelor- of een vervolgopleiding succesvol hebben voltooid. Vóór invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs konden gediplomeerden van bepaalde hbo-opleidingen zich inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze opleidingen werden ook wel voortgezette of tweede-fase-opleidingen genoemd. Na invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002/'03 zijn de meeste vervolgopleidingen in het hbo omgezet in masteropleidingen.

Bij de telling van geslaagden in het hbo worden alle geslaagden in het betreffende opleidingsjaar geteld. In het hoger beroepsonderwijs loopt het studiejaar van 1 september tot en met 31 augustus.

Omdat in de landelijke jeugdmonitor alleen de jongeren tot 25 jaar worden geteld, kunnen de cijfers afwijken van de cijfers die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gepresenteerd worden. Het ministerie van OCW telt alle geslaagden namelijk mee.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2005, dan wordt daarmee het schooljaar 2005/'06 bedoeld. De gegevens over geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van het schooljaar.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2000/'01.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine