Deelname basisonderwijs

Aantal of percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat deelneemt aan het basisonderwijs (bo).

Het primair onderwijs zoals geregeld in de Wet Primair Onderwijs (WPO) vormt het uitgangspunt voor deze publicatie. In deze publicatie is het onderscheid tussen het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs opgenomen. Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en omvat zowel het voormalige kleuteronderwijs als het voormalige lager onderwijs. Het speciaal basisonderwijs omvat het voormalige speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (so-lom), het voormalige speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (so-mlk) en het voormalige speciaal onderwijs voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk) voor zover verbonden aan scholen voor so-lom of so-mlk.

De gegevens over jongeren in het primair onderwijs zijn gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De teldatum is 1 oktober. De gegevens over het schooljaar 2004/'05 hebben betrekking op de situatie op 1 oktober 2004.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2000/'01.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine